Tăng cường quản lý nghề cá ven bờ

Tăng cường quản lý nghề cá ven bờ
Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thời gian qua, các ngành có liên quan của tỉnh và các địa phương đã tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động khai thác thủy sản vùng ven bờ.