Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ quân sự cấp xã

Những năm qua, các cấp ủy Đảng chú trọng xây dựng chi bộ quân sự cấp xã vững mạnh toàn diện, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng tại cơ sở.

Những kết quả ấn tượng


Đến nay, tất cả 220 xã, phường, thị trấn trong tỉnh Gia Lai đã thành lập chi bộ quân sự, trong đó, 219 chi bộ có chi ủy (chiếm 99,09%). Hiện chỉ còn Chi bộ Quân sự xã Chư Răng (huyện Ia Pa) chưa thành lập được chi ủy. Qua đánh giá hàng năm, các chi bộ quân sự cấp xã đã chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, nền nếp sinh hoạt Đảng, nội dung sinh hoạt sát với nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn. Hàng năm, 97,5% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 96,6% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Các chi bộ đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn ban chỉ huy quân sự cấp xã theo đúng cơ cấu, thành phần và triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở địa phương. Đồng thời, các chi bộ cơ bản thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy tốt vai trò của chỉ huy, chính trị viên. Hầu hết các chi bộ quân sự cấp xã đều duy trì có nền nếp chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ theo quy định.

Bên cạnh đó, chi bộ quân sự cấp xã đã bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên quan tâm thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tự giác trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh của các lực lượng; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương, quản lý nhà nước về quốc phòng ở cấp xã, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đáng chú ý, các chi bộ quân sự cấp xã khu vực biên giới đã lãnh đạo ban chỉ huy quân sự cùng cấp thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp hoạt động với lực lượng Công an, bộ đội Biên phòng; thường xuyên trao đổi thông tin, nắm bắt, nhận định tình hình, tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, ngăn chặn tình trạng vượt biên, phòng-chống bạo loạn, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

 

Hội nghị tổng kết hoạt động chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn năm 2019. Ảnh: Ngọc Hải
Hội nghị tổng kết hoạt động chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn năm 2019. Ảnh: Ngọc Hải


Cùng với đó, chi bộ quân sự cấp xã chú trọng củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo biên chế theo quy định. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên chi bộ quân sự cấp xã ngày càng được nâng lên.

Tiếp tục xây dựng chi bộ quân sự vững mạnh

Theo Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, thành phần đảng viên của chi bộ quân sự cấp xã gồm: bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn; các đảng viên trong ban chỉ huy quân sự và lực lượng dân quân cơ động, thường trực (nếu có). Tuy nhiên, hiện nay, chủ tịch UBND cấp xã được giao nhiệm vụ về quốc phòng-an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đồng thời là chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự nhưng lại không tham gia sinh hoạt tại chi bộ quân sự. Một số quân nhân xuất ngũ về địa phương không có công việc ổn định phải đi làm ăn xa, việc theo dõi quá trình phấn đấu để kết nạp vào Đảng khó thực hiện, dẫn đến nguồn kết nạp Đảng của chi bộ quân sự cấp xã gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, tại một số chi bộ quân sự cấp xã, nội dung sinh hoạt chi bộ trùng lặp với nội dung họp của Đảng ủy cùng cấp; đảng viên thuộc các thành phần theo quy định tham gia sinh hoạt tại chi bộ quân sự cấp xã, dẫn đến có sự phân cách, thiếu gắn kết giữa cán bộ, đảng viên đương chức với đảng viên ở chi bộ thôn, làng tổ dân phố, nhiều vấn đề bức xúc, phát sinh từ cơ sở chưa kịp thời, chủ động nắm bắt để tham mưu cấp ủy giải quyết.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thời gian đến, cấp ủy các cấp cần tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của chi bộ quân sự cấp xã. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng chi bộ quân sự cấp xã trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã vững mạnh toàn diện. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, chi bộ đúng cơ cấu, thành phần, đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của chi bộ theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Xây dựng chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ quân sự cấp xã có đủ phẩm chất, năng lực, tập hợp sức mạnh đoàn kết, thống nhất cao.

Cùng với đó, cấp ủy các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ quân sự và lãnh đạo ban chỉ huy quân sự cấp xã; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy quân sự huyện, thị xã, thành phố với Đảng ủy cấp xã trong kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề nảy sinh; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, tăng cường hiệu lực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ.

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp cần triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt và duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng. Đồng thời, các chi bộ quân sự cấp xã chú trọng xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên; phối hợp các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, dự bị động viên và tuyển chọn đảng viên trong thanh niên nhập ngũ.

 

 NGỌC HẢI

 

Nguồn: http://baogialai.com.vn/channel/12375/202107/nang-cao-chat-luong-hoat-dong-chi-bo-quan-su-cap-xa-5745860/
Tin liên quan